OVO JE NA­JO­PA­SNI­JE ME­STO U KU­ĆI ZA ČU­VA­NJE LEKOVA: Mnogi prave ključne greške pri sređivanju stana!

OVO JE NA­JO­PA­SNI­JE ME­STO U KU­ĆI ZA ČU­VA­NJE LEKOVA: Mnogi prave ključne greške pri sređivanju stana!

Pa ko va nje sva kog le ka sa dr ži upu t stvo na ko jem, po red osta log, pi še ka ko lek tre ba ču va ti. Ne ka vam ne bu de te ško da ga pro či ta te, jer je važno.

Ku hi nja je neo bi č no me sto za ču va nje le ko va, a ni je im me sto ni u spa va ćoj so bi, pa mno gi mi sle da je ku pa ti lo za to lo gi čan izbor. Me đu tim, fa r ma ceu ti ka žu da je to ve ro vat no na j go re me sto za ku ć nu apo te ku.Ku pa ti lo - lo ša idejaLe ko vi su ta mo izlo že ni ve li koj vla žnos ti, što će ve ro vat no uti ca ti na to da izgu be svo ju de lo tvor nost, tvr de fa r ma ceu ti. To va ži čak i ako ne otvo ri te pa ko va nje. Ume sto to ga, ve ći na le ko va vo li hla d na i su va me sta, iz me đu 15 i 25 ste pe ni. Ne tre ba da ih izla že te vi so kim te m pe ra tu ra ma ili ve li koj vla žnos ti.Pa ko va nje sva kog le ka sa dr ži upu t stvo na ko jem, po red osta log, pi še ka ko lek tre ba ču va ti. Na...
Pročitajte čitavu vest na Kurir