Bez ro­bo­ta ni Sr­bi­ja ne­će da­le­ko do­gu­ra­ti | Dnevnik

Bez ro­bo­ta ni Sr­bi­ja ne­će da­le­ko do­gu­ra­ti

Dok se pri­ča­ju pri­če o re­in­du­stri­ja­li­za­ci­ji i če­ka ka­kva ta­kva slam­ka spa­sa od stra­nih in­ve­sti­to­ra, po­sto­ji niz pri­vred­nih obla­sti u Sr­bi­ji ko­je su za­po­sta­vlje­ne, a ko­je bi mo­gle bi­ti re­al­ni po­kre­tač raz­vo­ja i to bez pu­no ba­sno­slov­nih in­ve­sti­ci­ja. Sr­bi­ji je po­treb­na pa­met­na in­du­stri­ja­li­za­ci­ja, in­du­stri­ja ba­zi­ra­na na zna­nju kao ključ­nom re­sur­su i sve­o­bu­hvat­noj di­gi­ta­li­za­ci­ji pro­iz­vod­nih pro­ce­sa, re­kao je mi­ni­star za ino­va­ci­je i teh­no­lo­ški raz­voj Ne­nad Po­po­vić na sa­stan­ku s ru­ko­vod­stvom vo­de­će evrop­ske aso­ci­ja­ci­je na­ci­o­nal­nih in­že­njer­skih aka­de­mi­ja EUROCASE.350 mi­li­jar­di evra in­ve­sti­ra­će Evro­pa u 4.0 in­du­stri­ju...
Pročitajte čitavu vest na Dnevnik
Povezane vesti
Više o...