TU­GA U PAZARU! UMRLO JOŠ 10 LJUDI: La­vo­v­ska bi­t­ka za ži­vo­te tra­ja­la ce­lu noć

TU­GA U PAZARU! UMRLO JOŠ 10 LJUDI: La­vo­v­ska bi­t­ka za ži­vo­te tra­ja­la ce­lu noć

Gi nu li smo bu kval no do po sled nje tru n ke snage da ih spa se mo, ali de se to ro lju di smo izgu bi li, sve do či za Ku rir prvi čovek ko vid bo l ni ce u No vom Pazaru.

Te ška noć je iza nas, da li smo sve od se be, gi nu li smo bu kval no ce le no ći, ali de se to ro lju di smo izgu bi li, pe to ro je iz No vog Pa za ra, tro je iz Sje ni ce i dvo je iz Tu ti na, pr ve su re či za Ku rir dr Mi r sa da Đe r le ka, koo r di na to ra Op šte bo l ni ce u No vom Pa za ru, ne ko li ko sa ti na kon što je Sr bi ju obi šla ve st da je u toj ko vid bo l ni ci to kom pret hod ne no ći od ko ro na vi ru sa umr lo 10 pa ci je na ta.Ka ko obja šnja va, uglav nom su to lju di ko ji su ka sno do šli u bo l ni cu, sa sa tu ra ci jom 40 ili 45, sa tre ći nom plu ća, u te r mi nal noj fa zi, lju di sta ri ji od 70 go di na, ko ji su ima li i dru ge bo le sti.Sve više umrlica Jučerašnje scene na ulicama Novog Pazarafoto Kur...
Pročitajte čitavu vest na Kurir