Javni uvid u plan generalne regulacije prostora između ulica Mičurinove, Novosadskog sajma i Futoške

Javni uvid u plan generalne regulacije prostora između ulica Mičurinove, Novosadskog sajma i Futoške
Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava javni uvid u  Konceptualni okvir plana generalne regulacije prostora između ulica Mičurinove, Novosadskog sajma i Futoške . Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon) i mišljenja Komisije za planove broj V-35-138/19  od 03.04.2019. godine, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava RANI JAVNI UVIDu  Konceptualni okvir  plana generalne regulacije prostora između ulica Mičurinove, Novosadskog sajma i Futoške u Novom Sadu Rani javni uvid u Konceptual...
Pročitajte čitavu vest na Dnevnik
Povezane vesti