Se­zon­ska pro­me­na ra­ču­na­nja vre­me­na: Udar na bi­o­ri­tam ili ne?

Već go­di­na­ma se bar dva­put go­di­šnje po­le­mi­še o to­me da li je se­zon­sko po­me­ra­nje ka­zalj­ke na sa­tu oprav­da­no ili ne. Po­spa­nost, lo­ša kon­cen­tra­ci­ja, ner­vo­za, ma­nja pro­duk­tiv­nost, ali i ozbilj­ni­je po­sle­di­ce, kao što su uče­sta­lost sr­ča­nih uda­ra i sa­o­bra­ćaj­nih ne­sre­ća, re­zul­ta­ti su broj­nih is­tra­ži­va­nja ko­ja se o to­me spro­vo­de ši­rom sve­ta, a ušte­da ener­gi­je, zbog ko­je je pr­ven­stve­no uve­de­na ta na­vi­ka, odav­no je po­sta­la za­ne­mar­lji­va.Ce­la ide­ja o uvo­đe­nju pro­me­ne vre­me­na za­sno­va­na je na astro­nom­skoj ...
Pročitajte čitavu vest na Dnevnik
Povezane vesti
Više o...

Izvor: Bor030