Premijerkin muštuluk
Prvih sto dana vlade, današnji kosovski izbori, odnosi u regionu, ali i sa svetskim silama, kao i proslava 73 godine od oslobođenja Beograda – bitna...
Iz Beča u Foču pa natrag u Salcburg
U rodnom mestu Volfganga Amadeusa Mocarta, gde živi oko 15.000 Srba, otac Jovan Govedarica predaje veronauku i drži službu u hramu Pokrova Presvete Bogorodice. Neobičan...
Tramp otva­ra do­ku­men­ta o ubi­stvu Ke­ne­di­ja
Ve­ru­je se da pred­sed­nik ski­da ozna­ku taj­no­sti sa ma­te­ri­ja­la ko­ji će in­tri­gi­ra­ti jav­nost da bi skre­nuo pa­žnju sa pro­ble­ma u svo­joj vla­di. Va­šing­ton – Pred­sed­nik...
„Špageti” stolica
Patriotski dizajn. Kako vam to zvuči? Ko bi umeo da napravi bolju stolicu sa takvim imenom od jednog Italijana? Ova haj-tek stolica predstavlja uvod u...
Usko­ro kon­kurs za 160 su­dij­skih i tu­ži­lač­kih pri­prav­ni­ka
Pri­jem­ni is­pit spro­ve­šće Pra­vo­sud­na aka­de­mi­ja. Kan­di­da­ti će po­la­ga­ti pi­sme­ni test sa 30 pi­ta­nja iz obla­sti kri­vič­nog, gra­đan­skog i ustav­nog pra­va. Ne­ko­li­ko hi­lja­da di­plo­mi­ra­nih prav­ni­ka u...
Rahoj ne sme da pokaže slabost
Na duže staze je sve moguće pa i katalonska nezavisnost jer ljudi počinju da veruju, kao što su verovali u Jugoslaviji, da je zajednički život...
Građa od koje se prave snovi
U Šekspirovoj „Buri” je moguće prepoznati najrazličitije sadržaje, a među svim tim mogućim učitavanjima za mene u njoj postoji i dečiji pogled na svet. Šekspirovu...
Mobilnim inspektorima protiv rada na crno
Socijalne karte umesto šetnje po šalterima. – Za rad u inostranstvu koristiti samo agencije s licencom. – Povećanje roditeljskog dodatka za prvo dete s 39.000...
Ibi na Bliskom istoku
Melanija Tramp je ostavila supruga. Predsednik SAD i najpoznatiji proizvođač „lažnih vesti” zamenio ju je lažnom Melanijom, dvojnicom, da ga prati u javnosti. To je...
Odraz svetske politike
Izbor francuske ministarke kulture Odri Azulej za generalnog direktora Uneska novi je u nizu koraka na ubrzanom putu njenog političkog napretka. Svega dva glasa više...

Izvor: RTCG