Direktor u ulozi kelnera

Direktor u ulozi kelnera

Da­ni­lo Pu­rić, kao ured­nik, a onda i kao di­rek­tor ku­će od 1951. do 1965, od­u­stao je od du­žno­sti „par­tij­skog ko­me­sa­ra” i pri­hva­tio te­žu ulo­gu – no­vi­nar­ske maj­ke.

Ne­dav­no su iz ne­či­jeg pra­šnja­vog san­du­ka s uspo­me­na­ma iz­ro­ni­le dve neo­bič­ne fo­to­gra­fi­je. Na nji­ma je ove­ko­ve­čen Da­ni­lo Pu­rić, du­go­go­di­šnji ured­nik i di­rek­tor „Po­li­ti­ke”, ka­ko kao ko­no­bar uslu­žu­je fo­to-re­por­te­ra Ži­ku Mi­lu­ti­no­vi­ća i no­vi­nar­sku bra­ti­ju oku­plje­nu u klu­bu ku­će. Te sli­ke su i bi­le po­vod za ovo pi­sa­ni­je.Mno­štvo je mi­to­va u ve­zi s naj­sta­ri­jim dnev­nim no­vi­na­ma na Bal­ka­nu, ali zna se da se iza sva­ke le­gen­de skri­va ne­ka isti­na: ne­što se zbi­lja do­go­di, pa ...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...