DŽej Lo u službi turskog turizma

DŽej Lo u službi turskog turizma

Ankara preduzima mere kako bi privukla što više stranih turista, pogotovo onih s debljim buđelarom, koji će u Istanbulu, Antaliji i Izmiru ostavljati više para.

U si­tu­a­ci­ji ka­da se tur­ska pri­vre­da su­o­ča­va sa mno­gim eko­nom­skim iza­zo­vi­ma, vla­da po­ku­ša­va da pri­vu­če što ve­ći broj stra­nih tu­ri­sta, i to onih sa što du­bljim dže­pom, ka­ko bi po­pu­ni­la dr­žav­nu ka­su. Pre­ma po­sled­njim pro­ce­na­ma, ova go­di­na će bi­ti re­kord­na, po­što se oče­ku­je, ako se ne­što ne­pred­vi­đe­no ne de­si, pe­de­set mi­li­o­na stra­nih go­sti­ju, de­set od­sto vi­še ne­go la­ne.Da bi se po­sti­gao taj cilj, po­kre­nu­ta je sna­žna pro­pa­gand­na ma­ši­ne­ri­ja u na­sto­ja­nju da se pri­vu­če što...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...

Izvor: Lola