Potrošači i dalje bez nadoknade štete za nestanak struje

Potrošači i dalje bez nadoknade štete za nestanak struje

Dok je Crna Gora početkom ovog meseca donela odluku da obešteti svoje građane za „sedenje u mraku” sa 20 do 100 evra, Agencija za energetiku Srbije još analizira podatke i radi na izradi novih pravila.

Sva­ki po­tro­šač u Sr­bi­ji je bar jed­nom ostao bez stru­je. Da li zbog uda­ra ve­tra, gro­ma ko­ji je ošte­tio tra­fo, pa­da dr­ve­ta na da­le­ko­vod, ili sla­bog na­po­na, na­kon če­ga u mra­ku osta­ju po 12 i vi­še sa­ti. Ali, ako se ne­sta­nak stru­je po­na­vlja sva­ko ma­lo, ka­kav je slu­čaj s po­tro­ša­či­ma na Ko­sma­ju, ko­ji s pr­vim ve­trom po­sled­nja dva me­se­ca osta­ju sa­ti­ma bez stru­je, po­sta­vlja se pi­ta­nje ko će im i ka­ko na­dok­na­di­ti šte­tu za to što im se apa­ra­ti kva­re, pro­iz­vod­nja u po­go­ni­ma sto­ji, a ži­vi­...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...