Mla­di Slo­va­ci oda­li po­štu žr­tva­ma NATO bombardovanja

Mla­di Slo­va­ci oda­li po­štu žr­tva­ma NATO bombardovanja
Gru­pa mla­dih Slo­va­ka oda­la je po­štu stra­da­li­ma u NA­TO bom­bar­do­va­nju Sr­bi­je. Oni su is­pred am­ba­sa­de Sr­bi­je u Bra­ti­sla­vi u nedelju uveče za­pa­li­li sve­će, na tro­to­a­ru na­cr­ta­li ve­li­ko sr­ce i mi­nu­tom ću­ta­nja oda­li po­štu po­gi­nu­li­ma u NA­TO agre­si­ji.„U vre­me ka­da je NA­TO za­po­čeo svo­ju zlo­či­nač­ku mi­si­ju po Sr­bi­ji oni ni­su ima­li vi­še od po pet go­di­na. Ipak, to im ni­je bi­lo smet­nja da se se­te ne­prav­de uči­nje­ne Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji, me­đu­na­rod­nom pra­vu i ljud­sko­sti. Sa­mo je­dan o...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...