Kvo­rum – po­li­tič­ka igran­ka u Sme­de­re­vu

Tre­ći put u ovoj go­di­ni, od­bor­ni­ci Srp­ske na­pred­ne stran­ke do­ve­li su u pi­ta­nje rad skup­šti­ne u ovom gradu.

Sme­de­re­vo – Lo­kal­na par­la­men­tar­na prak­sa u Sme­de­re­vu po­sled­njih me­se­ci po­sta­la je je­din­stve­na. Ume­sto da opo­zi­ci­ja ili ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri tvr­de pa­zar, ov­de vlast sa­moj se­bi us­kra­ću­je kvo­rum. Pre ne­ko­li­ko da­na po tre­ći put u ovoj go­di­ni, od­bor­ni­ci Srp­ske na­pred­ne stran­ke do­ve­li su u pi­ta­nje rad skup­šti­ne. Na­i­me, za­se­da­nje ko­je je re­gu­lar­no po­če­lo 9. no­vem­bra pre­ki­nu­to je usled ne­do­stat­ka kvo­ru­ma, na­kon što je deo vla­da­ju­će ve­ći­ne na­pu­stio sed­ni­cu. Za­se­da...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...