Avantura opasna po život

Trinaestogodišnjem dečaku A. T. iz Sremčice koga je udarila struja u ranžirnoj stanici u Makišu opekotinama je zahvaćena velika površina kože i životno je ugrožen.

Tri­na­e­sto­go­di­šnji A. T. iz Srem­či­ce ko­ji je te­ško po­vre­đen na že­le­znič­koj sta­ni­ci „Be­o­grad ran­žir­na” u Ma­ki­šu gde je pe­nju­ći se na va­go­ne upao u struj­no ko­lo na­la­zi se u Deč­joj uni­ver­zi­tet­skoj kli­ni­ci u Tir­šo­voj i ži­vot­no je ugro­žen.– De­čak je u na­šu kli­ni­ku pri­mljen zbog struj­nog uda­ra. Ope­ko­ti­na­ma je za­hva­će­na ve­li­ka po­vr­ši­na ko­že. Sta­nje de­ča­ka je vr­lo te­ško i on je vi­tal­no ugro­žen – re­kao je do­cent dr Si­ni­ša Du­čić, di­rek­tor Uni­ver­zi­tet­ske deč­je kli­ni­ke u Tir­šo...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...

Izvor: Mikro.rs