Mi­ki Ma­noj­lo­vić kao Kralj Lir u JDP-u

Pred­sta­va „Kralj Lir” Vi­li­ja­ma Šek­spi­ra, u re­ži­ji Ja­nu­ša Ki­ce i u pro­duk­ci­ji Hr­vat­skog na­rod­nog ka­za­li­šta iz Za­gre­ba, go­sto­va­će ve­če­ras u 20 sa­ti na sce­ni „Lju­ba Ta­dić” Ju­go­slo­ven­skog dram­skog po­zo­ri­šta. Na­slov­nog Šek­spi­ro­vog ju­na­ka tu­ma­či Pre­drag Mi­ki Ma­noj­lo­vić. Ovo je, ujed­no, na­sta­vak sa­rad­nje ko­ja je 2015. go­di­ne, po­sle sko­ro tri de­ce­ni­je, us­po­sta­vlje­na iz­me­đu HNK i JDP-a.Šek­spi­rov „Kralj Lir” iza­zov je za sve po­zo­ri­šne umet­ni­ke, a pro­ble­mi i pi­ta­nja ko­ja teks...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...