Starenje deo Strategije za podsticanje rađanja

Prateći akcioni plan privodi se kraju i njime će biti obuhvaćene mere koje će se sprovoditi u naredne dve godine.

U no­voj stra­te­gi­ji za pod­sti­ca­nje ra­đa­nja po­seb­no me­sto za­u­zi­ma pi­ta­nje sta­re­nja, što i ne tre­ba da ču­di bu­du­ći da je u Sr­bi­ji tek 14,4 od­sto sta­nov­ni­štva mla­đe od 15 go­di­na, dok pe­ti­nu či­ne gra­đa­ni sta­ri­ji od 65. Us­po­sta­vlja­njem čvr­šće ve­ze iz­me­đu po­li­ti­ke pod­sti­ca­nja ra­đa­nja i po­li­ti­ke pre­ma sta­ri­ma, ka­ko na­gla­ša­va Sla­vi­ca Đu­kić De­ja­no­vić, mi­ni­star­ka bez port­fe­lja za­du­že­na za de­mo­gra­fi­ju i po­pu­la­ci­o­nu po­li­ti­ku, dru­štvo do­bi­ja osno­vu za iz­ra­du pro­gra­ma ko...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti