Sve je u ru­še­nju pra­vi­la

Po­ne­kad mo­raš da po­me­riš gra­ni­ce da bi mo­gao da ra­diš ne­što no­vo.

15. BFIAero­drom, ka­ko se zo­ve mo­ja pred­sta­va, sim­bo­li­zu­je svet u  mi­ni­ja­tu­ri. Na ta­kvim me­sti­ma na­la­zi­te raz­li­či­te na­ci­o­nal­no­sti, dru­ga­či­ju hi­je­rar­hi­ju, ne­ki­ma su do­zvo­lje­ne ne­ke stva­ri, dok dru­gi­ma ni­su. Do­pu­šten ti je pro­laz kroz jed­na vra­ta za­to što imaš do­sta nov­ca i mo­žeš da se­diš u le­poj fo­te­lji, a sa dru­ge stra­ne zi­da su lju­di ko­ji ne­ma­ju pa­ra. To za­i­sta li­či na sce­no­gra­fi­ju. Ne­ka­da je aero­drom bio sa­mo me­sto gde je ne­ko ra­dio, ku­po­vao kar­te i ukr­ca­vao...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...