Širi se lepeza nejednakosti

Privatni biznismeni čine sloj najbogatijih u Srbiji, u srednjem višem sloju su političari, stručnjaci u boljestojećim firmama i preduzetnici, a najbrojnija je grupacija onih čiji položaj označavamo kao niži srednji (42 odsto) i koji zadovoljavaju svoje osnovne životne potrebe (ishrana, stanovanje, odeća), ali ništa više od toga.

Jed­na od ključ­nih te­ma ovo­go­di­šnjeg Da­vo­sa bi­le su so­ci­jal­ne ne­jed­na­ko­sti, ali u Sr­bi­ji se o tim ne­jed­na­ko­sti­ma ma­lo go­vo­ri, kao da su one kod nas ma­nje ne­go u dru­gim ze­mlja­ma. A ni­su, ne­go su ve­će od mno­gih evrop­skih i, pre­ma ne­kim is­tra­ži­va­nji­ma, uve­ća­va­ju se. Go­vo­re­ći o raz­me­ra­ma tih ne­jed­na­ko­sti, dr Mla­den La­zić, pro­fe­sor na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, ka­že da kod nas čak 33 od­sto sta­nov­ni­štva spa­da u po­pu­la­ci­ju s naj­ni­žim dru­štve­no-eko­nom­skim po­lo­ža­jem...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...