Podrška kongresu sa svih strana

Slavistika je više nego nauka u običnom smislu reči; ona je u isto vreme i poziv na slobodu i zaštita od tuđinskih uticaja.

Pred 16. kon­gres sla­vi­sta, naj­ve­ću svet­sku sla­vi­stič­ku ma­ni­fe­sta­ci­ju, ko­ja će se u av­gu­stu odr­ža­ti u Be­o­gra­du, ko­ri­sno je pod­se­ti­ti se ne­kih cr­ti­ca iz isto­ri­je kon­gre­sa ko­je sve­do­če o to­me ko­li­ku su pa­žnju slo­ven­ski na­ro­di (i struč­nja­ci, ali i gra­đa­ni slo­ven­skih ze­ma­lja) po­sve­ći­va­li ovom do­ga­đa­ju. Ovo je pri­li­ka i da na­gla­si­mo ko­li­ko je va­žno da se na­sta­vi sa ne­go­va­njem te tra­di­ci­je. In­te­res za oku­plja­nje svet­skih sla­vi­sta po­sto­jao je još od sa­mog po­čet­ka 20....
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...

Izvor: Dzungla