Ima li boljeg izbornog rešenja za manjine od prirodnog praga

Prema poslednjem popisu stanovništva, u Srbiji živi 57.900 Hrvata, a najviše ima Mađara – 253.899. – Bošnjaka u Srbiji ima 145.278. – Zakon je do 2007. godine predviđao da je izbornim listama nacionalnih manjina dovoljno 3.000 potpisa podrške, ali je Ustavni sud tu odredbu proglasio neustavnom, pa je vraćeno 10.000 potpisa.

Pri­li­kom po­se­te pred­sed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća Hr­vat­skoj, još jed­nom je za­tra­že­no obez­be­đi­va­nje ga­ran­to­va­nih me­sta, pre sve­ga u Skup­šti­ni Sr­bi­je, za hr­vat­sku na­ci­o­nal­nu ma­nji­nu u skla­du sa, ka­ko je na­vo­đe­no, me­đu­dr­žav­nim spo­ra­zu­mom. To bi pod­ra­zu­me­va­lo is­pi­si­va­nje no­vih iz­bor­nih pra­vi­la za stran­ke na­ci­o­nal­nih ma­nji­na, ali, po ne­kim mi­šlje­nji­ma, i iz­me­ne Usta­va, a to će, su­de­ći po re­ak­ci­ja­ma, bi­ti ne­što oko če­ga te­ško mo­že bi­ti sa­gla­sno­sti, pre­vas­ho...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...