Da bude što manje nasilja u srcu Afrike

Pu­kov­nik Mi­li­vo­je Pa­jo­vić, za­me­nik ko­man­dan­ta sek­to­ra „Za­pad” u Cen­tral­no­a­frič­koj Re­pu­bli­ci, go­vo­ri o sva­ko­dnev­nim na­pa­di­ma na sna­ge UN, stal­nom opre­zu zbog za­ra­znih bo­le­sti i su­zbi­ja­nju lo­va na ve­šti­ce.

Cen­tral­no­a­frič­ka Re­pu­bli­ka, dr­ža­va u sr­cu Afri­ke, mno­gi­ma i da­nas po­zna­ta po eks­cen­trič­nom sa­mo­pro­gla­še­nom ca­ru Bo­ka­si, ze­mlja je pre­bo­ga­ta re­sur­si­ma či­ja eks­plo­a­ta­ci­ja prak­tič­no ni­je ni po­če­la. Upr­kos tom po­ten­ci­ja­lu, nje­no sta­nov­ni­štvo su­o­če­no je sa ve­li­kim si­ro­ma­štvom i stra­ho­vi­tim na­si­ljem, et­nič­kim i ver­skim su­ko­bi­ma zbog ko­jih je je 2014. go­di­ne us­po­sta­vlje­na mi­rov­na mi­si­ja UN (MI­NU­SCA), ko­ja je or­ga­ni­za­ci­o­no po­de­lje­na u tri sek­to­ra – „Za­pad”, „...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...