Prvo crnogorski, pa služba u hramovima

Polaganje ispita iz jezika biće obavezno za sve koji dolaze na privremeni rad ukoliko skupština usvoji predlog zakona o strancima koji je predložio MUP.

Od na­šeg stal­nog do­pi­sni­kaPod­go­ri­ca – Sve­šte­ni­ci Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske ko­ji do­la­ze iz Sr­bi­je i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne mo­ra­će da po­la­žu cr­no­gor­ski je­zik i da pri­lo­že po­tvr­du da je re­gi­stro­va­na ver­ska or­ga­ni­za­ci­ja za ko­ju ra­de da bi do­bi­li do­zvo­lu za pri­vre­me­ni bo­ra­vak.Na ovu nor­mu ne­za­be­le­že­nu u isto­ri­ji cr­no­gor­skog za­ko­no­dav­stva bi­će oba­ve­zni svi oni ko­ji u Cr­noj Go­ri ima­ju na­me­ru da bu­du na pri­vre­me­nom ra­du uko­li­ko Skup­šti­na Cr­ne Go­re usvo...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...