Sveopšta selidba Kineza za Novu godinu | Politika.rs

Sveopšta selidba Kineza za Novu godinu

Očekuje se da će oko 1,4 milijarde Kineza putovati tri milijarde puta tokom praznika.

Ki­ne­ska no­va go­di­na, go­di­na psa u nji­ho­vom zo­di­ja­ku, ot­po­či­nje da­nas, ozna­ča­va­ju­ći po­če­tak ve­li­kog Pro­leć­nog fe­sti­va­la, sed­mo­dnev­nog na­ci­o­nal­nog pra­zni­ka. Ce­la Ki­na je u po­kre­tu. Za­pra­vo, na no­ga­ma su već de­se­tak da­na. Ovaj va­žan tra­di­ci­o­nal­ni do­ga­đaj sla­ve u kru­gu po­ro­di­ce, zbog če­ga se oče­ku­je da će vo­zo­vi­ma, auto­bu­si­ma i avi­o­ni­ma to­kom ovog i u pr­vih de­se­tak da­na sle­de­ćeg me­se­ca ostva­ri­ti čak tri mi­li­jar­de pu­to­va­nja. Ako se u ob­zir uzmu i tu­re auto­mo­b...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...