Srčani bolesnici na uput nose aparat za pritisak 24 sata

Od ove go­di­ne, sr­ča­ni bo­le­sni­ci mo­ći će uz uput le­ka­ra u In­sti­tu­tu za re­ha­bi­li­ta­ci­ju u Be­o­gra­du da do­bi­ju na ko­ri­šće­nje apa­rat za pri­ti­sak ko­ji se no­si 24 sa­ta. Slič­no po­put sto­nih ure­đa­ja, ovaj apa­rat sa­dr­ži man­žet­nu ko­ja se sta­vi na nad­lak­ti­cu, a ko­ja je po­ve­za­na sa ma­lim apa­ra­tom ko­ji je sta­vljen u tor­bi­cu pri­čvr­šće­nu oko stru­ka. U to­ku da­na i no­ći, man­žet­na se na­du­va­va i me­ri se pri­ti­sak oso­be, ko­ja tre­ba se ba­vi uobi­ča­je­nim ak­tiv­no­sti­ma i da vo­di dnev­nik o...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...

Izvor: IS