Razvoj turizma na Voždovcu i venci za Dimitrija Davidovića

Zalažemo se za izgradnju gradskog centra za palijativno zbrinjavanje pacijenata, kaže kandidat DSS-a za gradonačelnika Miloš Jovanović.

Grad­ski se­kre­tar za obra­zo­va­nje i deč­ju za­šti­tu Slav­ko Gak iz­ja­vio je da je u pla­nu iz­grad­nja no­ve osnov­ne ško­le u me­stu Vra­nić u op­šti­ni Ba­ra­je­vo. Gak je u Ba­ra­je­vu na­veo da će ove go­di­ne bi­ti za­vr­šen pro­je­kat za iz­grad­nju Osnov­ne ško­le „Pa­vle Po­po­vić” u Vra­ni­ću, gde tre­nut­no po­sto­ji sa­mo iz­dvo­je­no ode­lje­nje. „U ovom me­stu ima 300 de­ce i s to­li­kim bro­jem to je oprav­da­na i po­treb­na in­ve­sti­ci­ja. Ovom de­lu Be­o­gra­da je po­treb­na no­va ško­la sa svim uslo­vi­ma za de­cu”, ka­zao je...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...

Izvor: Blic