Kako starim, sve više radim

Kako starim, sve više radim
Za se­be ka­že da je „sta­ra, ali mla­da Lji­lja”. Sta­ra, jer se već 43 go­di­ne ne­pre­sta­no igra, bi­lo u po­zo­ri­štu, bi­lo na fil­mu, bi­lo u se­ri­ja­ma. Mla­da – jer i po­sle se­dam go­di­na ko­li­ko je u pen­zi­ji ima ela­na da i da­lje ule­će u no­ve pred­sta­ve, pre­u­zi­ma no­ve ro­le u se­ri­ja­ma. Pro­šle go­di­ne je čak za­i­gra­la i jed­nu mu­šku ulo­gu u Po­zo­ri­štu na Te­ra­zi­ja­ma či­ji je sti­pen­di­sta po­sta­la još 1975. Glu­mi­ca Lji­lja­na Stje­pa­no­vić pri­zna­je da joj se u ži­vo­tu ot­ka­ko se pen­zi­o­ni­sa­la ni...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...