Tu­že Ne­mač­ku i dobiju azil

Sve više lju­di, koji­ma je odbijen zah­tev za dobija­nje azi­la, taj sta­tus uspeva da dobije na sud­u.

Od na­šeg do­pi­sni­kaFrank­furt, Haj­del­berg – Bez­ma­lo sva­ka dru­ga iz­be­gli­ca, ko­joj je ne­mač­ka dr­ža­va od­bi­la da pru­ži azil, azi­lant­ski sta­tus je do­bi­la na su­du, tu­živ­ši pred uprav­nim su­dom ne­mač­ku dr­ža­vu. Ovu in­for­ma­ci­ju ob­ja­vio je min­hen­ski dnev­ni list „Zi­doj­če caj­tung”, po­zi­va­ju­ći se na od­go­vor ko­ji je ne­mač­ka vla­da da­la po­sla­nič­koj gru­pi opo­zi­ci­o­ne Le­vi­ce.U od­go­vo­ru vla­de se na­vo­di da su u pr­vih de­vet me­se­ci pro­šle go­di­ne tra­ži­o­ci azi­la, ko­ji su se ža­li­li upr...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...