Fo­tograf Sunca i Te­slin pri­ja­telj

Iz­ložba u Isto­rijskom muzeju Sr­bije na pri­jemčiv način predsta­vlja sve­stranu lič­nost Đorđa Stanoje­vića, zaslu­žnog za elektri­fikaciju naše zemlje.

Sva­ka sre­da, ter­min u 17 sa­ti, po­čev od da­nas pa do sep­tem­bra 2018. re­zer­vi­sa­na je u Isto­rij­skom mu­ze­ju Sr­bi­je za struč­no vo­đe­nje kroz za­ni­mlji­vu pro­fe­si­o­nal­nu i pri­vat­nu bi­o­gra­fi­ju Đor­đa Sta­no­je­vi­ća, na­uč­ni­ka ko­ji je za­slu­žan za elek­tri­fi­ka­ci­ju Sr­bi­je, jed­nog od ret­kih ko­ji je sa Te­slom pri­ja­te­lje­vao, za­pam­će­nog, iz­me­đu osta­log, i po pr­voj u nas sni­mlje­noj fo­to­gra­fi­ji u bo­ji. Iz­lo­žba „Đor­đe Sta­no­je­vić – čo­vek ko­ji je osve­tlio Sr­bi­ju” je­dan je od pro­je­ka­t...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...