Donatorski doručak za obnovu Prve kragujevačke gimnazije

Kra­gu­je­vac – U Pr­voj kra­gu­je­vač­koj gim­na­zi­ji, ko­ja je če­tvr­tog ja­nu­a­ra uju­tru te­ško ošte­će­na u pod­met­nu­tom po­ža­ru, ju­če u 10 i 30 pri­re­đen je do­na­tor­ski do­ru­čak u or­ga­ni­za­ci­ji udru­že­nja „300 Kra­gu­jev­ča­na”. Po­zi­vu su se oda­zva­li biv­ši i sa­da­šnji pro­fe­so­ri i uče­ni­ci ove ško­le, broj­na stu­dent­ska udru­že­nja i sport­ski klu­bo­vi, pri­vred­ne or­ga­ni­za­ci­je i is­tak­nu­ti po­je­din­ci iz kul­tur­nog i na­uč­nog ži­vo­ta gra­da. Vi­še de­se­ti­na Kra­gu­jev­ča­na s de­com do­šlo je da po­k...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti

Izvor: Mikro.rs