Proglašeni najbolji elektronski uređaji

Nagrade za najbolje u 66 kategorija elektronske potrošačke i profesionalne opreme biće uručene u Berlinu na jednom do najvećih sajmova početkom septembra – IFA 2017.

Evrop­ska aso­ci­ja­ci­ja za zvuk i sli­ku (EISA) ob­ja­vi­la je ime­na po­bed­ni­ka u 66 ka­te­go­ri­ja – pro­iz­vo­da iz do­me­na audio, vi­deo, gej­mer­ske, ko­mu­ni­ka­ci­o­ne, in­for­ma­ci­o­ne, teh­no­lo­gi­je sni­ma­nja, one za ugrad­nju u auto­mo­bi­le, ko­ji će obe­le­ži­ti tr­ži­šte do kra­ja ove i na­red­ne go­di­ne. Iz­bor naj­bo­ljih ob­u­hva­ta ka­ko po­tro­šač­ko ta­ko i pro­fe­si­o­nal­no tr­ži­šte. Pri­zna­nja će bi­ti uru­če­na po­čet­kom sep­tem­bra u Ber­li­nu na jed­nom do naj­ve­ćih saj­mo­va elek­tro­ni­ke i kuć­nih apa­ra­ta...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti

Izvor: SMedia