Prva učiteljica

Iako bi že­ni ko­ja je bi­la uz mu­škar­ca u nje­go­vom raz­voj­nom pu­tu od ti­nej­džer­skog do­ba do tre­na ka­da je po­stao pred­sed­nik dr­ža­ve po auto­ma­ti­zmu tre­ba­lo da­ti sta­tus pr­ve da­me, to se ne­će do­go­di­ti Bri­žit Ma­kron. S pra­vom, jer fran­cu­ski ustav ne po­zna­je ovu funk­ci­ju, ali ne­pra­ved­no jer je ona svog su­pru­ga na­či­ni­la onim što je sa­da.Ema­nu­el Ma­kron je sam re­kao da bez nje ne bi bio ono što je­ste. OPŠIRNIJE U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...

Izvor: Mikro.rs