Novi Trg republike, stari „Staklenac”

Prva faza preuređenja dela centralnog gradskog trga počinje 2018. – „Staklenac” još nije viđen za odstrel. – Autobuska stajališta na Trgu republike trebalo bi da budu uklonjena.

Vla­sni­ci 40 lo­ka­la u TC „Trg re­pu­bli­ke”, po­pu­lar­nom „Sta­klen­cu”, uga­si­će 30 sve­ći­ca na ro­đen­dan­skoj tor­ti 2019. jer do ta­da obje­kat ko­ji je 1989. sa­gra­đen kao pri­vre­me­ni, ne­će bi­ti po­ru­šen. Go­di­na­ma se pri­ča o nje­go­vom ukla­nja­nju što je zva­nič­no po­tvr­đe­no 2015. po­bed­nič­kim re­še­njem ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­skog kon­kur­sa za ure­đe­nje Tr­ga re­pu­bli­ke ko­je na tom me­stu pred­vi­đa kul­tur­no zda­nje sa ga­le­ri­ja­ma, knji­ža­ra­ma i sa­la­ma za kon­fe­ren­ci­je, dok bi is­pod nje­ga tre­...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...