Pesma Nije Kraj

PE­VAČ S KO­LE­GA­MA DO JUTRA SLA­VIO NOVU PESMU: Će­mo se ra­zva­lio od alkohola
Lu di lo za sve pa re Zbog uspe šnog due ta s In di rom Radić, po zna ti Cr no go rac dao...