Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Кружни ток Мала вага у Крагујевцу

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Кружни ток Мала вага у Крагујевцу
Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца број: 350-809/19-I-01 од 11.7.201 ...
Pročitajte čitavu vest na Kragujevac.rs
Povezane vesti
Više o...


Ostale vesti Kragujevac